Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.artistictoolbox.com, zwanego dalej „Serwisem”.

 

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Progmedia Piotr Partyka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tarczyńskiej 5/9, 02-025 Warszawa, NIP: 876-200-89-78, REGON: 8676876, wpisaną do prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawa Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 491686, właściciel Serwisu www.warsztatkreatywny.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Progmedia”.

 

1. Zbieranie danych.

Serwis zbiera dane osób, które m.in.: dokonały rejestracji lub korzystają z Usług Serwisu.

 

2. Zakres zbieranych danych.

W zależności od formy korzystania z Serwisu mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez Serwis usług.

W przypadku chęci korzystania w pełnym zakresie z usług Serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość ich świadczenia, a także umożliwiających kontakt z Państwem, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 

3. Cel zebrania danych

1. Podane przez Państwa dane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w celu świadczenia usług, dokonania rozliczeń oraz do zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a Serwisem, w tym do realizacji reklamacji.  

2. W zależności od decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Serwis informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).   

3. Progmedia uprawnione jest, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie w którym nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;  

4. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Portalu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.  

5. Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. platnosci.pl) są przetwarzane przez te serwisy. Nasz Serwis nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Państwo realizujecie transakcje finansowe.  

 

4. Prawo dostępu

1. W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji handlowych.        

2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez edycję swoich danych w ramach posiadanego konta lub poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Progmedia.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.  

4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.  

 

6. Mechanizm cookies

1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

2. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów,w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.  

 

7. Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

Serwis może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

 

8. Adres IP

Serwis zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 

9. Cookies innych podmiotów

1. Serwis zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych użytkowników.        

2. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

3. Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”. 

 

10. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Serwisu oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu. 

2. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

11. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych        

1. Progmedia, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.        

2. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową Easy.Things z siedzibą w Warszawie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją. 

 

12. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Progmedia, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.        

2. Serwis nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Serwis przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.        

3. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Serwisu.  

 

13. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@artistictoolbox.com

 

14. Zmiany Polityki Prywatności

Progmedia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

 

Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2011

Ładowanie, proszę czekać...