Regulamin świadczenia usług serwisu internetowego www.artistictoolbox.com

I. Definicje.

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.artistictoolbox.com.

2. Polityka prywatności stanowi integralna część Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

a. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.)

b. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104);

c. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904);

d. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).

e. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

f. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a. Progmedia – Progmedia Piotr Partyka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tarczyńskiej 5/9 lok. 22, 02-025 Warszawa, NIP: 876-200-89-78, REGON: 8676876, wpisaną do prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawa Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 491686, właściciel serwisu internetowego www.warsztatkreatywny.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia Usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

b. Serwis – serwis internetowy znajdujący się w domenach: www.artistictoolbox.com, www.artistictoolbox.pl, www.artistictoolbox.net,  www.warsztatkreatywny.pl, www.warsztatkreatywny.com, www.warsztatkreatywny.net prowadzony i stanowiący własność Progmedia.

c. Użytkownik – Wykonawca, Klient lub Podwykonawca, zarejestrowany w Serwisie podmiot będący osobą fizyczną, jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osobą prawną, który zawarł z Progmedia umowę o świadczenie usług, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług Serwisu.

d. Wykonawca – podmiot posiadający zdolność prawną, zarejestrowany w Serwisie, posiadacz Konta z Profilem, za pomocą którego oferuje swoje usługi.

e. Klient – podmiot posiadający zdolność prawną, zarejestrowany w Serwisie posiadacz Konta, za pomocą którego zleca Wykonawcy stworzenie Utworu.

f. Podwykonawca - podmiot posiadający zdolność prawną, zarejestrowany w Serwisie posiadacz Konta, za pomocą którego otrzymuje ofertę wykonania

g. Dokumenty – wszelkie informacje w formie pliku lub tekstu przekazane przez Klienta Wykonawcy, stanowiące informacje poufne, w tym mogące stanowić tajemnice przedsiębiorstwa.

h. Konto – utworzone po rejestracji indywidulane konto Użytkownika uprawniające do pełnego korzystania z Usług Serwisu. 

i. Zespół kreatywny – grupa pracująca nad Utworem.

j. Zamówienie – zlecenie opracowania Utworu według indywidualnych potrzeb zlecającego (Klienta).

k. Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

l. Dane osobowe – zestaw danych Użytkownika, będącego osobą fizyczną, o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu określonym w Polityce Prywatności.

m. Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.

n. Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.

o. Oferta – zamieszczany w Profilu Wykonawcy opis jego działalności gospodarczej lub zawodowej.

p. Płatność – opłata pobierana przez Serwis za świadczoną Usługę.

r. Okres rozliczeniowy – okres, w jakim Serwis świadczy płatne Usługi.

s. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

t. Strony – Progmedia i Użytkonik.

 

II. Ogólne warunki korzystania z Serwisu.

 

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

4. Znaki towarowe, nazwy, opisy działalności lub publikowane na stronach Serwisu Utwory stanowią wyłączną własność Użytkowników. Progmedia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia w Serwisie treści niezgodnych z prawem wpisy Użytkowników mogą być usuwane przez Serwis po ich publikacji.

6. Progmedia świadczy usługi na terytorium całej Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami.

 

III.  Umowa o świadczenie usług.

 

A.Rejestracja.

 

1. W celu pełnego korzystania z Serwisu, a w szczególności w celu zamieszczenia Ofert oraz składania Zamówień konieczne jest posiadanie Konta. Posiadać Konto mogą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oraz pola, których wypełnienie jest opcjonalne.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Gościa jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:

a.  podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym;

b.  zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.

5. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje Dane w zakresie niezbędnym do założenia Konta oraz świadczenia Usług.

6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres poczty elektronicznej Serwis przesyła potwierdzenie zakończenia Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto. Z chwilą aktywacji Użytkownik otrzymuje potwierdzenie utworzenia Konta, na które loguje się przy użyciu loginu i hasła. Od tego momentu Użytkownik posiada stałą możliwość korzystania z Konta w danym Okresie rozliczeniowym.

7. Z chwilą dokonania Rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a Progmedia. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, do zawartej umowy o świadczenie usług będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. 

8. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług Serwisu, a w szczególności z:

a. możliwości zamieszczania, edytowania i usuwania wirtualnych wizytówek

b. możliwości zamieszczania, edytowania i usuwania  Oferty Użytkownika;

c. możliwości składania Zamówień;

d. tworzenia list adresowych innych Użytkowników, w tym Klientów, Wykonawców i Podwykonawców;

e. możliwości tworzenia i wysyłania maili, w tym zawierających Ofertę, w ramach posiadanej listy adresowej,

f. możliwości kontaktu z innymi Użytkownikami, w tym Klientami i Podwykonawcami;

g. możliwości współpracy z innymi Użytkownikami w ramach Zespołu Kreatywnego;

1. możliwości wymiany briefu kreatywnego        

2. możliwości wymiany pików        

3. możliwości komentowania opublikowanych plików multimedialnychh. możliwości zarządzania referencjamii. możliwości wystawiania faktur innym Użytkownikom.j. możliwości doładowania konta pre-paid.

 

9. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim.

l0. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.

11. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Progmedia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

12.  Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a. przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności, praw wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów użytkowych innych Użytkowników;

b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

 

B. Płatności.

 

1. Korzystanie przez Użytkownika z Konta jest płatne.

2. Płatność dokonywana jest za dany Okres rozliczeniowy z góry. Użytkownik może dokonać Płatności za korzystanie z Konta poprzez aktywowanie linka zamieszczonego w wiadomości przesłanej przez Serwis na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

3. Z chwilą aktywowania zamieszczonego linka Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Użytkownik może także dokonać Płatności bezpośrednio w dziale rozliczeń po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu.

4. Użytkownik może dokonać Płatności z góry za kilka Okresów rozliczeniowych.

5. W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest podać NIP.

6. Dokonanie Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu, którą otrzyma na podany adres poczty elektronicznej w postaci pliku pdf.

7. Serwis potwierdza dokonanie Płatności na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

8. W przypadku korzystania z innych Usług Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny wskazanej w Cenniku zamieszczonym na stronach Serwisu.

9. Progmedia uprawnione jest do zmian opłat za Usługi. Wprowadzenie zmian stawek opłat nie dotyczy Użytkowników, którzy dokonali Płatności za daną Usługę lub którzy dokonali Płatności z góry za kilka Okresów rozliczeniowych.

10. W celu stałego korzystania z płatnych Usług serwisu Użytkownik może skorzystać z funkcji pre-paid. W celu uzupełnienia posiadanych w ramach funkcji pre-paid  środków Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

11. Kwota wskazana na fakturze zawiera obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

12. Użytkownicy spoza Polski, mający w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, zobowiązani są poinformować Progmedia o tym, że świadczone przez Progmedia Usługi są przeznaczone dla ich stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.

13. W przypadku Użytkowników spoza Polski, w zakresie Usług innych niż przeznaczonych dla stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, Progmedia wystawi fakturę zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bez stawki oraz kwoty podatku, natomiast z adnotacją, że podatek zostanie rozliczony przez Użytkownika.

14. W przypadku Użytkowników posiadających swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej, dla których miejscem opodatkowania jest kraj Unii Europejskiej inny niż Polska, Progmedia zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie sporządzać i składać do właściwych organów podatkowych kwartalne informacje podsumowujące.

 

C. Oferta Użytkownika.

 

1. Użytkownik w ramach posiadanego Konta dysponuje pojemnością 500 MB. W ramach posiadanej pojemności może publikować pliki oraz wszelkie informacje w postaci tekstów, grafik, materiałów wideo i audio.

2. Użytkownik może w każdym czasie zwiększyć pojemność posiadanego Konta. Zwiększenie pojemności Konta następuje poprzez zakup Usługi w postaci dodatkowego miejsca na dysku Serwisu. Użytkownik dokonuje Płatności w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Oferty. Poprzez publikację swojej Oferty, Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że wszelkie materiały i informacje przekazywane w treści Oferty sa zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz że nie naruszają praw osób trzecich. Przedmiotowe postanowienie ma również zastosowanie w przypadku zamieszczenia reklam na stronach Serwisu.

4.W przypadku stwierdzenia, że Oferta Użytkownika, narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Serwis uprawniony jest do odmowy świadczenie Usługi o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są Oferty, które:

a. w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;

b. prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;

c. są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi; albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;

d. zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;

e. zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;

f. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;

g. zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);

h. promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;

i. obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;

j. zawierają znak towarowy lub nazwę należąca do innej osoby, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;

k. naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;

l. szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.

 

5. Serwis uprawniony jest do odmowy świadczenie Usługi, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli:

a. Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin;

b. nie dokonał Płatności za dany Okres rozliczeniowy.

6. Dostęp do Ofert Użytkownika jest publiczny. Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika, w tym opublkowanych Ofert w przypadku zalegania z Płatnościami za dwa Okresy rozliczeniowe.

7. Użytkownik w każdym momencie może dokonać modyfikacji opublikowanej Oferty.

 

4. Prawa własności intelektualnej.

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Utworów, w tym Utworów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują wyłącznie Użytkownikowi.

2. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich Utworów, a w szczególności prawo do ich rozpowszechniania, za pośrednictwem Serwisu.

3. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych, nazw oraz innych oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych opublikowanych za pośrednictwem Serwisu.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek korzystanie z Utworów lub Dokumentów opublikowanych przez innego Użytkownika, a w szczególności przez Wykonawcę, nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem, chyba że Użytkownicy zawarli umowę na podstawie której określili inny zakres korzystania z Utworu lub Dokumentów. W szczególności, poza przypadkami przewidzianymi przez Użytkownika (Wykonawcy), Użytkownik (Klient) lub Gość nie jest uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim Utworu lub Dokumentów, w całości lub części ani opracowywania podobnego Utworu przy wykorzystaniu Utworu Użytkownika jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie Użytkownika  oraz inne prawa własności intelektualnej Użytkownika.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania z Utworu do jakiego jest uprawniony, może skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w art. 79 ustawy o prawach autorskich.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania z Dokumentów udostępnionych przez innego Użytkownika, może skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.

7. W celu możliwości publikowania na stronach Serwisu nazw, nazw produktów lub usług Użytkownika, znaków towarowych, oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych, Użytkownik udziela Progmedia upoważnienia do korzystania z nazw lub znaków towarowych Użytkownika, zwanego dalej „Licencją”.

8. Użytkownik udziela Progmedia niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem trwania umowy o świadczenie usług Licencji. Progmedia jest uprawnione do udzielania dalszej licencji w zakresie udzielonego upoważnienia w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.

9. Progmedia może korzystać z udzielonych mu Licencją praw wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

a. publiczne udostępnienie;

b. zwielokrotnianie;

c. wprowadzenie do pamięci komputera;

d. utrwalanie na nośniku cyfrowym,

e. modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego Użytkownika.

10. Korzystanie z udzielonych Licencją praw nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem. W szczególności, poza przypadkami przewidzianymi w Regulaminie, Progmedia nie będzie uprawnione do udostępniania osobom trzecim  przysługujących jej praw.

 

VI. Zamówienia. Zespół Kreatywny.

 

1. Zamówienia na Utwór Klient dokonuje za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Profilu każdego Wykonawcy (Użytkownika publikującego Ofertę).

2. Wykonawca potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości zawierającej indywidualny link uprawniający do bezpośredniego dostępu do szczegółowych warunków Oferty.

3. Poprzez przyjęcie Oferty Klient wyraża wolę zawarcia umowy, na podstawie której Wykonawca, przyjmujący Zamówienie, zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (Utworu), a Klient do zapłaty wynagrodzenia, zwanej dalej „Umową o dzieło”. W celu uniknięcia wątpliwości, Progmedia nie jest stroną Umowy o dzieło. Wszelkie roszczenia wynikające z niewłaściwego wykonania lub niewykonania zobowiązania mogą być kierowane wyłącznie do stron Umowy o dzieło.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Serwis nie dokonuje weryfikacji ani treści Zamówień ani treści Umowy o dzieło. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, Wykonawca może zwrócić się do Serwisu o uwiarygodnienie istnienia Konta Wykonawcy.

5. W celu wykonania zamówionego Utworu Użytkownicy mogą tworzyć Zespoły Kreatywne. Zasady współpracy, zakres obowiązków określają każdorazowo uczestnicy Zespołu Kreatywnego w zawartej przez siebie umowie.

6. Użytkownicy, w tym współtworzący Zespół kreatywny w treści Umowy o dzieło powinni określić zakres praw do Utworu, sposób ich przejścia lub korzystania oraz wynagrodzenie. W celu uniknięcia wątpliwości, Progmedia nie jest stroną Umowy o dzieło. Jakiekolwiek roszczenia wynikające z treści Umowy o dzieło nie mogą być kierowane do Progmedia.

7. Klient, który w celu złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy o dzieło udostępni Wykonawcy Dokumenty zawierający informacje poufne, w tym stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa powinien wyraźnie oznaczyć charakter udostępnionych Dokumentów.

 

V. Reklamacje.

 

1. Progmedia rozpatruje reklamacje Użytkowników, a w szczególności reklamacje dotyczące wypłat środków pieniężnych, likwidacji Konta, świadczonych Usług.

2. Progmedia rozpatruje pisemne reklamacje złożone na adres Progmedia, o którym mowa w ust. 4 a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Użytkownik powinien w piśmie określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Progmedia.

3. W razie uwzględnienia przez reklamacji Progmedia dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

 

Wyłączenie odpowiedzialności Progmedia.

 

1. Progmedia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika lub Gościa praw własności intelektualnej należących do innego Użytkownika lub osoby trzeciej.

2. Progmedia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę informacji poufnych zawartych w Dokumentach udostępnionych przez Klienta, a także jeżeli treść informacji poufnych została udostępniona w wyniku braku oznaczenia przez Klienta, że Dokumenty stanowią informację poufną.

3. Progmedia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie obowiązku ochrony Utworu przed dostępem osób trzecich, a także w przypadku nieuprawnionego korzystania z Utworu przez osoby trzecie.

4. Progmedia nie ponosi odpowiedzialności za treść Umowy o dzieło zawartej w jakikolwiek formie pomiędzy Użytkownikami.

5. Progmedia nie ponosi odpowiedzialności za rezultat działalności, w tym działania lub zaniechania Zespołu kreatywnego.

6. Progmedia nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości elektronicznych (e-mail) przesyłanych przez Użytkowników innym Użytkownikom, a w szczególności za przesyłanie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Obowiązek uzyskania zgody leży po stronie Użytkownika wysyłającego informacje handlowe innym Użytkownikom.

7. Progmedia nie ponosi odpowiedzialności za:

a. za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Progmedia przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

b. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu należącego do Użytkownika;

c. przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku sporów wynikających działalności Serwisu Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym jest sąd określony zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. 

3. Progmedia mimo dołożenia wszelkich starań, aby obsługiwany przez niego system informatyczny działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Serwisu, a w związku z tym Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.ArtisticToolbox.com.

5. Progmedia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu.

 

Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2011

Ładowanie, proszę czekać...